Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, inclusief alle vervolgopdrachten en aanvullende werkzaamheden, welke door Decoblinds v.o.f. gevestigd aan de Helvoirtseweg 128 te (5263 EH) Vught, inschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16045097, worden uitgevoerd.
 • In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “voorwaarden” wordt verstaan onder:

Decoblinds: Decoblinds v.o.f., zoals in bepaling 1 van deze algemene voorwaarden is omschreven.

Wederpartij: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Decoblinds een overeenkomst is aangegaan, dan wel van Decoblinds een aanbod daartoe heeft ontvangen.

Product:alle door Decoblinds verhandelde producten, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot veranda’s, binnen- en buitenzonwering & (plissé-) hordeuren.

Meerwerk: het extra, niet begrote werk dat tijdens de uitvoering van de montage van het product wordt uitgevoerd en dat leidt tot extra kosten.

 

Offerte

 • Alle offertes van Decoblinds zijn geldig gedurende éénentwintig (21) dagen. Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen door Decoblinds worden herroepen, ook na aanvaarding daarvan door de wederpartij, mits de herroeping door Decoblinds onverwijld geschiedt.
 • Decoblinds kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Decoblinds niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige orders.
 • Offertes worden uitgebracht op basis van de door de wederpartij verstrekte gegevens.
 • Indien de offerte door Decoblinds is voorzien van een tekening en/of berekening blijven deze eigendom van Decoblinds en mogen deze bescheiden op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of worden openbaard. Indien de wederpartij geen overeenkomst aangaat met Decoblinds dan is de wederpartij verplicht om voornoemde tekeningen en/of bescheiden binnen zeven dagen na een daartoe strekkend verzoek aan Decoblinds te retourneren.

 

Duur/beëindiging/wijziging en einde van de overeenkomst

 • De overeenkomst komt slechts tot stand op het moment dat de wederpartij zich akkoord heeft verklaard met de opdrachtbevestiging van Decoblinds.
 • Een overeenkomst kan slechts tussentijds worden opgezegd door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst.
 • Een wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst komt in beginsel slechts tot stand nadat Decoblinds hier schriftelijk mee heeft ingestemd. Wijzigingen dienen tijdig aan Decoblinds ter kennis worden gebracht. Decoblinds en de wederpartij erkennen dat gedurende de looptijd van de overeenkomst de situatie kan voorkomen dat de reeds gegeven opdracht dient te worden uitgebreid en/of dat de wederpartij om meerwerk verzoekt, zonder dat dit expliciet door Decoblinds wordt bevestigd. In dit soort gevallen wordt er vanuit gegaan dat deze opdracht tot meerwerk door de wederpartij aan Decoblinds is verstrekt.
 • Indien de wederpartij haar verplichtingen jegens Decoblinds niet nakomt dan wel Decoblinds heeft goede grond te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet na zal komen, is Decoblinds gerechtigd om de daartegenoverstaande verplichtingen, alsmede die verplichtingen, die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding, op te schorten, onverminderd de krachtens wet en/of deze algemene voorwaarden toekomende rechten.
 • Onverminderd de verder aan Decoblinds toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding kan Decoblinds, zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbinden als de wederpartij: failliet wordt verklaard, surcéance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot de wet schuldsanering natuurlijke personen, onder bewind wordt geplaatst, onder curatele wordt geplaatst, overlijdt, beslag wordt gelegd op (een gedeelte van) zijn/haar goederen of liquidatie van zijn/haar onderneming
 • Na een daartoe strekkend verzoek dient de wederpartij zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Decoblinds.
 • Decoblinds behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en te factureren.
 • Decoblinds is bevoegd om alvorens een aanvang te maken met de werkzaamheden een voorschot te bedingen. De hoogte van dit voorschot wordt door Decoblinds met in achtneming van de redelijkheid bepaald.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 • De wederpartij zal Decoblinds zo goed mogelijk informeren, ook gedurende de uitvoering van de opdracht. Decoblinds behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Indien Decoblinds de werkzaamheden op een door de wederpartij aan te wijzen locatie uitvoert, dan voert Decoblinds de werkzaamheden in beginsel uit van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur, tenzij anders schriftelijk tussen Decoblinds en de wederpartij is overeengekomen.
 • Indien Decoblinds meer- en/of overwerk dient te verrichten, dan is Decoblinds gerechtigd deze werkzaamheden bij de wederpartij in rekening te brengen.
 • De wederpartij is verplicht om Decoblinds toegang te verschaffen tot de door de wederpartij aangewezen werkplek en Decoblinds alle materialen, zoals maar niet beperkt tot electriciteit en water, ter beschikking te stellen welke zij redelijkerwijs nodig heeft voor de uitvoering van haar werkzaamheden. De wederpartij voldoet de daaraan verbonden kosten. Indien de wederpartij de werkzaamheden van Decoblinds dient af te stemmen met een derde, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot een aannemer, dan is de wederpartij verplicht om deze derde te informeren over de aanwezigheid en de werkzaamheden van Decoblinds. De wederpartij garandeert Decoblinds dat zij haar werkzaamheden zonder vertraging kan uitvoeren. De eventuele gevolgen van het niet nakomen van de verplichtingen uit deze gehele bepaling komen voor rekening en risico van de wederpartij.
 • Decoblinds bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd, en houdt daarbij voor zoveel mogelijk rekening met de door de wederpartij kenbaar gemaakte wensen.
 • Geringe afwijkingen, zoals maar niet beperkt tot de kleur, textuur van de gebuikte materialen, alsmede de dikte, afmetingen e.d. van een door Decoblinds geleverd product en/of een door Decoblinds aan de wederpartij ter beschikking gesteld monster geven de wederpartij niet het recht het product te weigeren, de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding van Decoblinds te vorderen, tenzij de redelijkheid zich daartegen verzet.
 • Decoblinds behoudt zich het recht voor om kleine wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn jegens de wederpartij en/of dat de wederpartij daardoor het recht verkrijgt de overeenkomst te laten ontbinden. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn indien hetgeen overeen is gekomen tijdens de installatie van de producten niet haalbaar blijkt en/of de installatiewijze naar het oordeel van Decoblinds dient te worden aangepast.
 • De wederpartij is vrij om Decoblinds te benaderen met het communicatiemiddel naar keuze, zoals bijvoorbeeld telefoon of internet. Decoblinds kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden indien het door de wederpartij gekozen communicatiemedium niet functioneert. De wederpartij dient in het geval van een geschil aan te tonen dat het door hem gekozen communicatiemiddel naar behoren heeft gefunctioneerd en dat de door hem verzonden boodschap Decoblinds heeft bereikt.
 • Indien er door de overheid en/of andere instantie voorwaarden worden gesteld aan de producten en/of montage daarvan, zoals maar niet beperkt tot het toepasselijk zijn van bijvoorbeeld de monumentenwet, gaat Decoblinds er vanuit dat de wederpartij aan deze aanvullende eisen heeft voldaan. Decoblinds is in geen enkel geval aansprakelijk voor het ontbreken van en/of niet voldoen aan deze aanvullende eisen.

 

 

Levering en oplevering

 • Levering geschiedt in beginsel aan het door de wederpartij opgegeven adres, mits partijen anders overeengekomen zijn.
 • De door Decoblinds opgegeven levertermijnen zijn slechts een indicatie. De levertermijn is gebaseerd op feiten en omstandigheden zoals bekend waren tijdens het aangaan van de overeenkomst. Decoblinds is niet aansprakelijk indien de levertermijn wordt overschreden en/of geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, mits de oorzaak daarvan is gelegen in opzet en/of grove schuld zijdens Decoblinds.
 • Decoblinds zal de wederpartij in geval van oplevering van de montage van de producten zo spoedig infomeren dat deze gereed zijn. De oplevering zal in beginsel binnen één week na voornoemde mededeling plaatsvinden. De wederpartij dient in iedere geval binnen één week na voornoemde mededeling een afspraak voor de oplevering met Decoblinds in te plannen, bij gebreke waarvan de oplevering een feit is. Indien de wederpartij de producten in gebruik neemt voordat de oplevering heeft plaatsgevonden doet zij dit voor eigen rekening en risico en komt de door Decoblinds afgegeven garantie te vervallen.
 • Tijdens de oplevering zal Decoblinds de gemonteerde en geplaatste producten demonstreren, uitleg verschaffen over het correcte gebruik van de producten, met de wederpartij nagaan of alles naar behoren functioneert en controleren of alles er voor het oog correct uitziet. Vervolgens zullen Decoblinds en de wederpartij het opleveringsformulier ondertekenen, waarna de oplevering een feit is geworden.
 • Indien er tijdens de oplevering wordt vastgesteld dat er producten niet correct zijn gemonteerd en/of zaken ontbreken dan zal Decoblinds deze in overleg met de klant zo snel mogelijk herstellen en/of aanvullen. Het streven is om dit binnen een week na de oplevering te laten geschieden.

 

 

Garantie

 • Decoblinds spant er zich voor in dat het opgeleverde werk beantwoordt aan de overeenkomst. Decoblinds staat er voor in dat het door haar geleverde en opgeleverde werk de eigenschappen bezit die noodzakelijk zijn voor het normaal gebruik van de opgeleverde producten. Indien Decoblinds en de wederpartij schriftelijk een bijzonder gebruik terzake het product zijn overeengekomen dan valt dat ook onder de garantie.
 • De garantie komt te vervallen indien de ontstane gebreken niet en/of niet tijdig na de ontdekking daarvan aan Decoblinds zijn gemeld en/of gebrek is veroorzaakt door onjuist, dan wel onkundig gebruik door de wederpartij en/of het gebrek het gevolg is van onjuist, dan wel onvoldoende onderhoud en/of het gebrek het gevolg is van normale slijtage.

 

Prijzen & Betaling

 • Alle prijzen zijn bindend.
 • Facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum zonder verrekening of andere inhouding aan Decoblinds te worden voldaan.
 • Indien de wederpartij zijn/haar betalingsverplichting(en) jegens Decoblinds niet nakomt dan verbeurt de wederpartij die geen consument is in de zin van afdeling 6.5.3 BW een contractuele boete ten bedrage van 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 40 euro, onverminderd de verschuldigde wettelijke handelsrente. Een wederpartij die niet handelt uit hoofde van zijn bedrijf en/of beroep verbeurt een contractuele boete ten bedrage van Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd de verschuldigde wettelijke handelsrente conform artikel 6:119 BW.
 • Indien de wederpartij na aanmaning in gebreke blijft het openstaande bedrag aan Decoblinds te voldoen is laatstgenoemde gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de wederpartij het volledige bedrag, inclusief rente-en incassokosten, aan Decoblinds heeft voldaan.
 • Van de inkomende betalingen worden eerst de verschuldigde rente- en incassokosten voldaan. Van het alsdan resterende bedrag zullen de oudst openstaande facturen worden voldaan.
 • Indien de wederpartij de openstaande bedragen niet voldoet als gevolg van faillissement, surcéance van betaling, wet schuldsanering natuurlijke personen, onder bewindstelling, curatele, overlijden, beslaglegging op (een gedeelte van) zijn/haar goederen of liquidatie van zijn/haar onderneming is de vordering direct opeisbaar, onverminderd het recht van Decoblinds om de meerdere schade op de wederpartij te verhalen.
 • De wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan Decoblinds verschuldigde.

 

Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Decoblinds voor directe schade en kosten, welke veroorzaakt zijn dan wel rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag.
 • Decoblinds is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of andere gevolgschade welke is ontstaan dan wel het rechtstreekse gevolg is van een gebrek aan het geleverde product en/of door Decoblinds uitgevoerde werkzaamheden.
 • Decoblinds is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van de datum waarop de overeenkomst dient te zijn uitgevoerd. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Decoblinds derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Decoblinds dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 • Decoblinds is niet aansprakelijk, indien zij fouten maakt als gevolg van (onjuiste en/of onvolledige) informatie welke zij van de wederpartij heeft ontvangen.
 • Decoblinds maakt voor de uitvoering van de opdracht gebruik van derden. Decoblinds is niet aansprakelijk voor eventueel door deze derden gemaakte fouten.
 • Decoblinds verricht de werkzaamheden naar haar beste vermogen. Decoblinds kan echter nimmer garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt behaald.

 

Reclames

 • Onverminderd in artikel 6:89 BW is bepaald vervalt een vordering tot schadevergoeding in ieder geval na één (1) jaar waarop de wederpartij zich bewust is geworden van de schade en van Decoblinds als (mogelijk) aansprakelijke partij.
 • Reclames dienen schriftelijk bij Decoblinds te worden ingediend door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst. Reclames met betrekking tot de hoogte van het factuurbedrag dienen binnen zeven (7) dagen na factuurdatum te worden ingediend.

 

Overmacht

 • Als Decoblinds haar verplichtingen jegens een wederpartij niet, dan wel niet behoorlijk, kan nakomen als gevolg van overmacht, worden deze verplichtingen opgeschort gedurende de periode dat deze overmacht voortduurt.
 • Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de Wet en jurisprudentie wordt geregeld, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Decoblinds geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Decoblinds niet in staat is, haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Decoblinds is bijvoorbeeld niet in staat haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot in geval van ziekte, stagnatie in haar onderneming of de onderneming(en) die Decoblinds inschakelt voor de uitvoering van de opdracht, natuurrampen, technische storingen, stakingen etc.

 

Eigendomsvoorbehoud

 • Decoblinds behoudt zich de eigendom voor van alle door haar geleverde en nog te leveren producten totdat de koopprijs vermeerderd met de eventuele montagekosten volledig is voldaan.
 • Zolang de eigendom van het geleverde product nog niet (volledig) op de wederpartij is overgegaan, is het de wederpartij niet toegestaan het product over te dragen aan derden, te verpanden of in gebruik af te staan.
 • De wederpartij dient het eigendom van Decoblinds zorgvuldig als herkenbare eigendom van Decoblinds te bewaren.
 • De wederpartij is verplicht om Decoblinds te informeren indien haar eigendom wordt geclaimd door een derde.
 • De wederpartij verleent Decoblinds te allen tijde toegang tot de ruimte(n) waar het product wat onder eigendomsvoorbehoud is geleverd ligt opgeslagen.

 

Schuldeisersverzuim

 • Indien de wederpartij de goederen niet op de overeengekomen leveringsdatum afneemt zal Decoblinds het product opslaan. Gedurende het schuldeisersverzuim komen de gevolgen van eventuele kwaliteitsachteruitgang, zoals maar niet beperkt tot kleur- en kwaliteitsvermindering van het mechaniek voor rekening en risico van de wederpartij. Gedurende de bewaring kan de wederpartij het verzuim slechts zuiveren indien hij het inbewaringgestelde aanvaardt.
 • Alle kosten terzake het inbewaringstellen van de goederen komen voor rekening van de wederpartij.

 

Forumkeuze & Toepasselijk recht

 • Op de overeenkomsten tussen Decoblinds en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele geschillen tussen Decoblinds en de wederpartij worden voorgelegd aan de rechtbank ‘s-Hertogenbosch, tenzij Decoblinds er om haar moverende reden voor kiest het geschil aan een andere rechter voor te leggen.